Limited Şirket Kuruluşu

Limited Şirket kuruluş yapılabilmesi için 1 kişi bile olmanız yeterlidir. Minumum sermayenin 10.000 TL olması zorunludur.

Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur.
Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür.
Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.
Limited şirketin esas sermayesi en az on bin Türk lirasıdır. Esas sermaye paylarının değerlerinin yirmi beş Türk lirası veya bunun katları olması şarttır.
Şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve kurucuların imzalarının Ticaret Sicili Müdürlüklerince onaylanması şarttır. Şirket sözleşmesinde Kanunun 576’ ncı maddesinde sayılan hususların yer alması zorunludur. Şirket sözleşmesi, bu kanunda Limited Şirketlere ilişkin hükümlerinden ancak kanunda buna açıkça izin verilmişse sapabilir.

LİMİTED ŞİRKET ÖZELLİKLERİ

 • Limited şirketin kuruluş işlemleri, anonim şirketin kuruluş işlemlerine göre daha kolaydır.
 • Şirket bir ticaret unvanına sahiptir. ticaret unvanı iş konusuyla ilgili olmak zorundadır.
 • Limited şirketler, bankacılk ve sigortacılık dışında kanunun yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunabilir.
 • Limited şirket sermayesinin en az 10.000 TL olması şarttır.
 • Ortakların koyacakları sermayenin en az 25 TL veya bunun katları olması zorunludur.
 • Ortakların şirket borçlarına karşı sorumluluğu, taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır.
 • Sermaye hisselere değil paylara bölünür.
 • Limited şirketler, hisse senedi ve tahvil çıkartamaz.
 • Limited şirketlerde ortaklığın devri, anonim şirketlere göre daha zordur.
 • Pay devrinin noter huzurunda gerçekleştirilmesi, ticaret sicilinde tescili ve T.Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmesi zorunludur.
 • Limited şirketin yönetimi, ortaklardan biri veya birkaçı tarafından yapılabileceği gibi, dışarıdan yönetici de atanabilir.
 • Limited şirketlerde kararlar ortakların oy çokluğu ile alınır.
 • Ortak sayısı yirmiden fazla olan limitet şirketler denetçi bulundurmak zorundadır.
 • Limited şirketlerde ortakların tamamı rekabet yasağına tabi değildir. Sadece yönetici olanlar bu yasağa tabidir.
 • Limited şirketlerde vergi muhatabı şirketin kendisidir. limitet şirketler kurumlar vergisi mükellefidir.
Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?
Bugün +90 212 291 04 45 nolu telefonlarımızdan İş Kurma Danışmanlarımız ile iletişime geçin.