Şirket Tür Değiştirme

Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüşmesi, tüzel kişinin şekil değiştirerek bir ticari işletme haline gelmesidir. Her ticaret şirketi, tabi olduğu sorumluluk sistemi ne olursa olsun bir ticari işletmeye dönüşebilir. (Madde 134)

Dönüşme sonucunda meydana gelen ticari işletme dönüşen ticaret şirketinin devamıdır.

Dönüşen şirketin ortaklarının kişisel sorumlulukları ve iş sözleşmelerinden doğan borçlar hakkında Kanunun 190 ıncı maddesi ile 194 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

Kanunun 376 ncı maddesi(Sermaye kaybı,borca batık,iflas vs) kapsamında bulunan anonim şirketler ile 633 üncü maddesi (Sermaye kaybı,borca batık,iflas vs) kapsamındaki limited şirketler ile tasfiye halindeki ticaret şirketleri ticari işletmeye dönüşemezler.

Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüşmesinde Kanunun 180 inci ve 182 ila 190 mcı maddeleri kıyasen uygulanır.

Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüşmesi halinde ticari işletmeye ilişkin hususların tescili ile birlikte tür değiştiren ticaret şirketinin tüzel kişiliğinin sona erdiği hususu da tescil edilir. Tescil, eski türün sicil kaydı üzerinden yapılır.

Tescil başvurusu ekinde aşağıdaki belgeler müdürlüğe verilir:

1-Genel kurul tarafından onaylanmış tür değiştirme planı.

2-Tür değiştiren şirketin denetime tabi olması halinde denetçi tarafından; diğer şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış son bilanço veya gerektiğinde ara bilanço.

3-Şirketin yönetim organı tarafından hazırlanan tür değiştirme raporu.

4- Tür değiştirmeye ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği.

5-Yeni türün tesciline ilişkin gerekli diğer belgeler.

6-Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket öz varlığının tespitine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu, tür değiştiren şirketin denetime tabi olması halinde ise bu tespitlere ilişkin denetçi raporu.

7-Tür değiştiren şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan.

8-Ticaret şirketinin paylarının ticari işletmeyi işletecek kişi veya kişilere devredildiğini ispatlayıcı belgeler.

9-Küçük ve orta ölçekli şirketlerde tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden, tüm ortaklar tarafından vazgeçilmesi halinde buna ilişkin belge müdürlüğe verilir.

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?
Bugün +90 212 291 04 45 nolu telefonlarımızdan İş Kurma Danışmanlarımız ile iletişime geçin.